Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie  bez względu na wykształcenie. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje niezwykłą szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej lub  stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania-podanych w planie nauczania.

Dostępne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacja M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Kwalifikacja M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających