Zajęcia zdalne od 26.10.2020

Informujemy wszystkich uczniów i rodziców, że do dnia 3.01.2021  wszystkie zajęcia w Centrum Kształcenia Zawodowego odbywają się za pomocą metod i technik nauczania na odległość. Zajęcia praktyczne także.

Obowiązuje aktualny plan lekcji.

Uczniowie którzy mają nauczanie indywidualne z zajęć praktycznych także od poniedziałku tj 26.10.2020 uczestniczą w zajęciach zdalnych ze swoją klasą.

W okresie od 30 listopada uczniowie będący młodocianymi pracownikami mogą uczestniczyć w zajęcia praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Spotkanie wywiadowcze

Informujemy wszystkich uczniów oraz rodziców, że spotkanie wywiadowcze dotyczące postępów w nauce oraz zachowania z zakresu zajęć realizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie odbędzie się zdalnie, dnia 25 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 17:00, przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Prosimy rodziców i opiekunów o kontakt w taki sam sposób jak na pierwszej wywiadówce.