ZWROT KOSZTÓW ZA ODZIEŻ ROBOCZĄ

Informujemy, że od dnia 30.11.2020 r. do dnia 04.12 2020 r. w godzinach 7.00 – 15.00  będą wypłacane zwroty poniesionych kosztów (ryczałtowo 100 zł za komplet ubrania i buty dla ucznia, dla zawodu fryzjer 35 zł.) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Uczeń lub rodzic zgłaszający się po zwrot poniesionych kosztów musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz własny długopis. Po pieniądze należy zgłosić się do sekretariatu CKZ.

TERMIN ODDANIA ZAŚWIADCZEŃ O OCENIE ŚRÓDROCZNEJ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Dyrektor CKZ prosi uczniów/pracowników młodocianych o dostarczenie  zaświadczeń od pracodawcy o ocenie śródrocznej do dnia 18.12. 2020r. z wpisaną oceną śródroczną. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną  zaświadczenia można wysłać skanem na adres ckz.dobrzechow@gmail.com lub dostarczyć osobiście  do sekretariatu  ZST lub do sekretariatu CKZ w celu klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021.

Druk zaświadczenia został załączony poniżej, jest również dostępny do pobrania pod adresem http://ckpdobrzechow.edu.pl/baza-pracodawcow/

Za brak dostarczenia zaświadczenia ww. terminie, uczeń/pracownik młodociany będzie  nieklasyfikowany na ocenę śródroczną.